ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Η ισότητα των φύλων

είναι θεμελιώδης αξία για το ΚΥΚΛΟΙΚΟΔΡΟΜΙΟ
Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αξία για το ΚΥΚΛΟΙΚΟΔΡΟΜΙΟ. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το ΚΥΚΛΟΙΚΟΔΡΟΜΙΟ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλα τα προγράμματα, τα έργα και οι πρωτοβουλίες μας σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται μέσα από μια οπτική γωνία για το φύλο.

Αναγνωρίζουμε ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Eίναι ένα ανθρώπινο θέμα που αφορά όλα τα φύλα και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων.

Για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων που περιλαμβάνει όλη τη δουλειά μας.
Το σχέδιο επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς:
(1) τη διεξαγωγή ανάλυσης φύλου,
(2) την προώθηση ομάδων με ισορροπία μεταξύ των φύλων,
(3) την ανάπτυξη δεικτών ευαίσθητων ως προς το φύλο,
(4) τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων με γνώμονα το φύλο
και (5) την προώθηση μιας κουλτούρα έργων που να είναι ευαίσθητη στο φύλο και χωρίς αποκλεισμούς.

Κάθε τομέας του σχεδίου είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη διασφάλιση ότι τα προγράμματα και τα έργα μας είναι χωρίς αποκλεισμούς και δίκαια για όλους.
Σχέδιο Ισότητας των φύλων
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram