ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα του, οι οποίες συνολικά απειλούν την ευημερία μας. Ωστόσο, δεν είναι πολύ αργά για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Η απαιτούμενη προσπάθεια μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμη δυνατότητα να αναστραφούν ορισμένες από τις αρνητικές τάσεις, να γίνουν αναπροσαρμογές για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, να αποκατασταθούν κρίσιμα οικοσυστήματα και να ενισχυθεί η προστασία των υφιστάμενων. Για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, πρέπει να προσεγγίσουμε το περιβάλλον, το κλίμα, την οικονομία και την κοινωνία ως άρρηκτα συνδεδεμένα τμήματα της ίδιας οντότητας.

Υπάρχουν τομείς κρίσιμων δραστηριοτήτων με ευρύτατο κύκλο εργασιών στο εγχώριο και στο διεθνές παραγωγικό πεδίο, που απαιτούν πλέον την υιοθέτηση περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών. Χαρακτηριστικό της σημασίας του περιβαλλοντικού αντικειμένου είναι, ότι τομείς, όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, τα ορυκτά καύσιμα ή η ναυτιλία, αποτελούν επίσημους συνομιλητές των εθνικών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων λήψης αποφάσεων και συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.
Μεταβείτε στην Δράση για το Κλίμα
Environmental-Protection
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram