ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει μια φιλόδοξη ατζέντα για τη μετατροπή της οικονομίας της ΕΕ σε κυκλική, στο πλαίσιο της οποίας η αξία των προϊόντων και των υλικών διατηρείται όσο το δυνατό περισσότερο, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η τρέχουσα γραμμική οικονομία μας δεν είναι βιώσιμη. Η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των πιέσεων στο περιβάλλον, με την αποσύνδεση της κατανάλωσης πόρων, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και αυξημένη ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης προκλήσεις, όπως η χρηματοδότηση, οι βασικοί ενεργοποιητές και επιταχυντές, οι δεξιότητες, η συμπεριφορά των καταναλωτών, τα επιχειρηματικά μοντέλα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
Η κυκλική οικονομία μπορεί να ορισθεί ως «ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατό περισσότερο, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν».

Τον Μάρτιο του 2020, η ΕΕ υιοθέτησε ένα νέο «Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας για μια καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» – ως μέρος της νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής – ένα από τα κύρια μέρη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αειφορίας που τίθενται από τις βασικές αλυσίδες αξίας: (1) Ηλεκτρονικά και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), (2) Μπαταρίες και οχήματα, (3) Συσκευασίες, (4) Πλαστικά, (5) Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, (6) Κατασκευές και κτίρια, και (7) Τρόφιμα, νερό και θρεπτικά συστατικά. Το σχέδιο δράσης εισάγει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα και στοχεύει σε τομείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο ΕΕ αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία.
Μεταβείτε στην Προστασία του Περιβάλλοντος
Μπορούμε να αναπτύξουμε δράσεις για την κυκλική οικονομία, όπως για παράδειγμα σχέδιο δράσης της επιχείρησης ή του Οργανισμού σας, πλατφόρμες κοινής χρήσης και ανταλλαγής, βιβλιοθήκες αντικειμένων κ.α.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram